TEKST JEDNOLITY

UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU UCHWALONE PRZEZ FUNDATORÓW

DN. 16.11.2018r.

Statut Fundacji „Przyjdź”

Preambuła

Misją Fundacji jest wezwanie: Pokaż ludziom jak dobry jest Bóg. Pragniemy, aby działania fundacji wychodziły naprzeciw ludzkim potrzebom. Chcemy to wezwanie realizować w różny sposób, aby wyświadczane dobro wskazywało na dobroć naszego Pana- Jezusa Chrystusa.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja „Przyjdź”, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona została przez Ludmiłę Głowacką, Marka Oczkowskiego, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Mazura w kancelarii notarialnej przy Rynku Podgórskim nr 12/20 w Krakowie,
w dniu 26.10.2018r., za nr Repertorium A Nr 7 413/2018.

Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Fundacja może zgodnie z właściwymi przepisami tworzyć inne podmioty, w tym spółki, lub przedstawicielstwa, a także przystępować do innych podmiotów, w szczególności do zrzeszających organizacje pozarządowe, zarówno w kraju jak i zagranicą.

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i dyplomy honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II.

Cele, zasady i sposoby działania Fundacji

§ 5.

Celami Fundacji są zadania w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez reintegrację zawodową i społeczną lub rehabilitację zawodową i społeczną tych osób;
 2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 5. działalności charytatywnej i wspieranie dobroczynności;
 6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 12. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 13. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 14. działalności na rzecz osób w wieku 50+ i wieku emerytalnym;
 15. ochrony i promocji zdrowia;
 16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 17. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 18. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 19. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 20. turystyki i krajoznawstwa;
 21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22. promocji i organizacji wolontariatu;
 23. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 24. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie pkt 1-23.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocję tych działań;
 2. Współpracę z innymi organami administracji państwowej i samorządowej, innymi organizacjami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o zbieżnej działalności;
 3. Działalność wydawniczą w tym: wydawanie publikacji i czasopism, działalność związaną
  z tłumaczeniami z języków obcych;
 4. Pozaszkolne formy edukacji i działalność wspomagającą edukację;
 5. Organizację konferencji, seminariów, wykładów, spotkań, warsztatów, szkoleń, zajęć rozwijających umiejętności i potencjał, innego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 6. Usługi diagnostyczne, doradcze, terapeutyczne i poradnictwo;
 7. Działalność twórczą, związaną z kulturą, rozrywką;
 8. Realizację programów, działań i kampanii profilaktycznych, informacyjnych lub promocyjnych;
 9. Współpracę z ośrodkami badawczymi, naukowymi i uczelniami oraz placówkami oświatowymi;
 10. Organizowanie zbiórek publicznych i akcji charytatywnych;
 11. Wsparcie osób potrzebujących przy drobnych naprawach, montażach, remontach.
 1. Działania Fundacji mogą być prowadzone jako działalność pożytku publicznego, zarówno nieodpłatna, jak i odpłatna; Decyzję o tym, które działania prowadzone są jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami a także podejmować inne działania niż te wymienione § 6 ust 1 Statutu.

§ 7.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1) PKD 16.29.Z     Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie.

3) PKD 18.13.Z     Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

4) PKD 58.19.Z     Pozostała działalność wydawnicza

5) PKD 84.12.Z     Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

6) PKD 85.59.B     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

7) PKD 86.90.E     Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

8) PKD 85.60.Z     Działalność wspomagająca edukację

9) PKD 86.90.D     Działalność paramedyczna

10) PKD 90.01.Z     Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych


11) PKD 90.02.Z     Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

12) PKD 73.11.Z     Działalność agencji reklamowych

13) PKD 93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

14) PKD 95.22.Z     Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

15) PKD 95.29.Z     Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

16) PKD 78.10.Z     Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

17) PKD 18.14.Z     Introligatorstwo i podobne usługi

18) PKD 32.99.Z     Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.

19) PKD 47.89.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

20) PKD 47.91.Z     Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

21) PKD 47.99.Z     Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

22) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.

23) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

24) PKD 59.11.Z     Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

25) PKD 81.21.Z     Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2018 roku.

§ 8.

 1. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej Fundacja może prowadzić przedsiębiorstwo społeczne (dalej jako: Przedsiębiorstwo Społeczne). Decyzję o prowadzeniu, zawieszeniu lub zakończeniu działalności Przedsiębiorstwa Społecznego podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały.
 2. Przedsiębiorstwo Społeczne jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Celem działalności Przedsiębiorstwa Społecznego jest:
  1. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
   1. Przedsiębiorstwo Społeczne zatrudnia co najmniej 50% osób bezrobotnych lub osób z niepełnosprawnościami, lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych, lub
   2. Przedsiębiorstwo Społeczne zatrudnia co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  2. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w pkt a), wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
 4. Przedsiębiorstwo Społeczne zatrudnia co najmniej 3 (trzy) osoby w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w pkt 3) niniejszego paragrafu (dalej jako: Pracownicy).
 5. Przedsiębiorstwo Społeczne nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub Pracowników ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Przedsiębiorstwo Społeczne.
 6. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Społecznym opiera się na zasadach demokratycznych, co oznacza, że uwzględnia opinie i stanowisko jego Pracowników, którzy spośród siebie wybierają przedstawicieli.
 7. Pracownikom przysługuje prawo do 1 (jednego) przedstawiciela na każde rozpoczęte 5 (pięć) osób zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Społecznym. Przedstawiciele mają prawo uczestniczenia w pracach Zarządu Fundacji z głosem doradczym i opiniującym.
 8. Wynagrodzenia kadry zarządzającej Przedsiębiorstwem Społecznym są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (słownie dwa tysiące złotych z czego: 1000 zł jeden tysiąc złotych, którego przeznaczeniem jest realizacja celów Fundacji oraz 1000,00 (jeden tysiąc) złotych, którego przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację. Majątek Fundacji stanowi także inne mienie nabyte przez Fundację lub przekazane jej w toku działania.

§ 10.

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności:

 1. z darowizn, spadków, zapisów oraz nawiązek sądowych na rzecz Fundacji,
 2. z dotacji, subwencji oraz grantów otrzymanych przez Fundację,
 3. ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji na rzecz Fundacji,
 4. z majątku Fundacji,
 5. z odsetek od środków na rachunkach oraz lokatach bankowych Fundacji,
 6. z odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji,
 7. z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 11.

 1. Przychody Fundacji pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących dotację, subwencję oraz spadkodawców lub donatorów o ile została wyrażona najpóźniej przy dokonaniu dotacji subwencji, darowizny lub w testamencie.
 2. W przypadku spadku, Fundacja dokonuje jego przyjęcia tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV.

Władze Fundacji

§ 12.

Władzami fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów,
 2. Zarząd Fundacji.

Rozdział V.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 13.

 1. W skład Zgromadzenia Fundatorów z mocy Statutu wchodzą wyłącznie Fundatorzy.
 2. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zgromadzenia Fundatorów.

3. W razie śmierci jednego z fundatorów lub utraty przez jednego z fundatorów zdolności do czynności prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym statutem dla Zgromadzenia Fundatorów należeć będą do drugiego z fundatorów.

4. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez obu fundatorów kompetencje zastrzeżone niniejszym statutem dla fundatorów należeć będą do jednej lub dwóch osób wskazanych przez fundatorów jako uprawnionych do wykonywania tych kompetencji.

5. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 uprawnienie do wskazania osoby/ osób uprawnionych do wykonywania kompetencji Zgromadzenia Fundatorów posiada jeden z fundatorów.

6. Oświadczenie fundatorów o wskazaniu osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do wykonywania kompetencji Zgromadzenia Fundatorów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Ponieważ Zgromadzenie Fundatorów nie jest organem kontrolnym ani opiniującym Fundacji możliwe jest łączenie członkostwa w Zgromadzeniu Fundatorów z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji oraz ze stosunkiem pracy z Fundacją.

§ 14.

 1. Zgromadzenie Fundatorów może zwołać każdy Fundator lub Zarząd Fundacji.
 2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 (dwóch) Fundatorów chyba, że dalsze zapisy Statutu stanowią inaczej.

§ 15.

Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy:

 1. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji, w tym również celów Fundacji;
 2. Powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub innych członków Zarządu Fundacji;
 3. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, powołaniu likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku i środków likwidowanej Fundacji.

Rozdział VI.

Zarząd Fundacji

§ 16.

Do zadań Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszystkich działań związanych z działalnością Fundacji o ile nie są one kompetencjami zastrzeżonymi dla Zgromadzenia Fundatorów.

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji liczy od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób w tym Prezesa Zarządu i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów. Liczbę członków Zarządu określa w stosownej uchwale Zgromadzenie Fundatorów. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Społecznego, o których mowa w § 8 Statutu, mają prawo uczestniczenia w pracach Zarządu Fundacji z głosem doradczym i opiniującym.
 2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 3. Każdy członek Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu.
 4. Osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji powoływane są na czas nieokreślony.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz zapewniając, aby działalność Fundacji była zgodna z przepisami prawa.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Zarządu.
 3. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie a także przedstawiciele Przedsiębiorstwa Społecznego, jeśli takowi są powołani w trybie, o którym mowa w § 8 niniejszego Statutu.
 4. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział VII.

Sposób Reprezentacji

§ 19.

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu, w tym do składania oświadczeń w sprawach majątkowych, dokonywania czynności sądowych i pozasądowych z zastrzeżeniem pkt 1-2.

 1. w sprawach majątkowych o dającej się ustalić wartości wyższej niż 2 000,00 (dwa tysiące) złotych oraz do udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest reprezentacja dwuosobowa
  z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. samodzielnie reprezentować Fundację we wszelkich sprawach może Prezes Zarządu.

Rozdział VIII.

Zmiana Statutu Fundacji

§ 20.

 1. Wprowadzanie zmian do Statutu Fundacji należy do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Zakres zmian w Statucie Fundacji jest nieograniczony i może dotyczyć wszystkich zapisów Statutu w tym także celów działania Fundacji.

Rozdział IX.

Likwidacja Fundacji

§ 21.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 4. W przypadku decyzji o likwidacji Fundacji środki finansowe i pozostały majątek mogą zostać przekazane wyłącznie organizacji o zbliżonych celach i charakterze działalności.

Kraków, 16 listopada 2018 roku.

Fundatorzy:
Marek Oczkowski
Ludmiła Głowacka