REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Fundacja „Przyjdź”

I.  Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fundacja „Przyjdź”;
5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.fudndacjaprzyjdz.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacja „Przyjdź” z siedzibą w Krakowie Węgierska, nr 7, 30-535, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS: 0000759325, NIP: 6793177327, Regon: 381888250 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II.  Postanowienia ogólne
2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.fundacjaprzyjdz.pl/sklep.
2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.fundacjaprzyjdz.pl/sklep, prowadzony jest przez Fundację „Przyjdź”
2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka Firefox, Opera, Chrome, Edge lub Safari w jej najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fundacjaprzyjdz.pl/sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Fundacja „Przyjdź” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c)  dopuści się innego zachowania, które zostaną uznane przez Fundację „Przyjdź” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fundacji „Przyjdź”
3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fundacji „Przyjdź”.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fundacji „Przyjdź”,
e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fundacjaprzyjdz.pl/sklep dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacją „Przyjdź” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fundacjaprzyjdz.pl/sklep com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Usługa Projektu Indywidualnego
5.1. Usługa projektu indywidualnego jest usługą płatną, według aktualnej oferty Sklepu
5.2. Zamówienie usługi projektu indywidualnego nie jest jednoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu graficznego na Klienta.
5.3. Projekty są wykonywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia w Sklepie.
5.4. Wszystkie prawa do projektów indywidualnych wykonywanych według wytycznych Klientów należą do Sklepu.
5.5. Sklep nie udostępnia Klientowi plików graficznych, a jedynie podgląd projektu w celu akceptacji.
5.6. Usługa projektu indywidualnego nie jest usługą zakupu projektu w formie plików. Realizowana jest ona jedynie w celu wykonania przez Sklep produktów z grafiką dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.
5.7. Koszt wykonania wybranych produktów jest dodatkowo płatny i wyceniany indywidualnie.
5.8. Sklep zastrzega sobie prawo do wykorzystywania projektów przygotowywanych według wytycznych Klienta w celach komercyjnych (do sprzedaży w ramach prowadzenia działalności).

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, są cenami brutto.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu www.fundacjaprzyjdz.pl/sklep,
b) przelewem tradycyjnym,
b) płatnością gotówkową przy odbiorze towaru.
6.3. Odbiory osobiste są możliwe po wcześniejszym opłaceniu zamówienia przez Klienta. Opłacona paczka z zamówieniem czeka na odbiór przez 14 dni. Po tym czasie, nieodebrane zamówienie zostaje anulowane; produkty wracają na magazyn, a wpłacone środki zostaną zwrócone na konto Klienta.
6.4. Na życzenie Klienta, zawarte przy składaniu Zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę, o ile Zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury.

VII.  Dostawa
7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
7.2 Dostawa zamówionych Towarów na terytorium Polski odbywa się w wybrany przez Klienta sposób wysyłki: przesyłką kurierską DPD, UPS, DHL, Pocztą Polską, InPostKurier albo usługą Paczkomaty.
7.2.1. Koszty dostawy na terenie Polski, wskazywane w momencie składania Zamówienia, wynoszą odpowiednio:
1) DPD, DHL - 17 zł przy zamówieniu z przedpłatą;
2) Kurier Poczty Polskiej - 14 zł przy zamówieniu z przedpłatą;
3) Orlen Paczka - 9 zł przy zamówieniu z przedpłatą;
4) InPost Paczkomaty - 11 zł przy zamówieniu z przedpłatą.
5) Odbiór osobisty - za darmo
7.2.2. Dostawa zamówionych Towarów poza terenem Polski odbywa się przesyłką kurierską.
7.2.3. W indywidualnych przypadkach koszt dostawy może odbiegać od szacunkowego kosztu dostawy wskazywanego podczas procesu Zamówienia, o czym klient powinien zostać poinformowany mailowo lub telefonicznie przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
7.2.4. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Fundacja „Przyjdź”, ul. Węgierska 7, 30-535 Kraków, Polska, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15.00, z wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.
7.3. Zamówienia realizowane są w ciągu 5 dni roboczych.
7.3.1. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.
7.3.2. Czas dostawy zamówienia jest to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez klienta adres lub do wybranego przez klienta paczkomatu.
7.3.3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 7.3, klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
7.4. Klient, w przypadku zamówień przedpłaconych, zostaje zwolniony z opłat, o których mowa w punkcie 7.2.1, jeśli wartość jego zamówienia nieuwzględniająca kosztów wysyłki przekroczy lub będzie równa kwocie 250 zł.
7.5. Nie ma możliwości wstrzymywania realizacji zamówienia lub wysyłania przedmiotu zamówienia w innym terminie niż wskazany w niniejszym regulaminie.
7.6. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

VIII.  Prawo do odstąpienia od umowy
Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Fundacja „Przyjdź” , www.fundacjaprzyjdz.pl/sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo zgodne ze wzorem „Formularz odstąpienia od umowy” wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.fundacjaprzyjdz.pl/sklep. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Zwracane rzeczy prosimy odsyłać na adres Fundacja „Przyjdź” ul. Węgierska 7, 30-535 Kraków. Zwroty przesyłane pod inny adres nie będą rozpatrywane.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Fundacja „Przyjdź”, ul. Węgierska 7, 30-535 Kraków,  sklep@fundacjaprzyjdz.pl, Telefon: Tel. 575 573 408.
– Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
- Numer zamówienia:
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
– Imię i nazwisko konsumenta:
– Adres konsumenta:
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
– Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.
Zwrot kosztów nie obejmuje Towarów personalizowanych.
Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. pudełek personalizowanych, grawer na produkcie oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo paczkę przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1.Fundacja „Przyjdź” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@fundacjaprzyjdz.pl. Fundacja „Przyjdź” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację „Przyjdź” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja „Przyjdź”, ul. Węgierska 7, 30-535 Kraków, mailowo pod adres sklep@fundacjaprzyjdz.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5. Fundacja „Przyjdź” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

XI.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
11.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją „Przyjdź” a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacji „Przyjdź” a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji „Przyjdź”.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności dostępna jest w zakładce Polityka Prywatności.